• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

Kako bi stekli prakti?na znanja koja ?e im trebati u budu?nosti, po drugi put se u djelatnosti i program Dana antike Pula Superiorvm uklju?uju studenti volonteri s Interdisciplinarnog studija Kultura i turizam pulskog Sveu?ilita Jurja Dobrile. Radi se prvenstveno o studentima s prve godine, koji ?e u okviru terenske nastave kolegija Kulturno-povijesni spomenici na autenti?nim lokacijama oivjeti i doivjeti anti?ku Pulu. Ove godine drutvo ?e nam na kulturno-turisti?koj  manifestaciji pravit ?ak 30 mladih koji na festivalu u?e na koji na?in idejno i programski povezati turizma i kulturu u Istarskoj upaniji.

Potreba interdisciplinarnog osmiljavanja kulture i turizma proizlazi iz potrebe da se prui osnova kulturnom turizmu, poglavito namijenjenom suvremenom ?ovjeku koji svoj odmor eli oplemeniti upoznavanjem ljudi, kulture, kulturno-povijesnih spomenika, knjievnosti, gospodarstva, gastronomije i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi godinji odmor. Festival Pula Superiorvm idealan je primjer interdisciplinarnog pristupa koji spaja zabavu, odmor i relaksaciju s povije?u i kulturom anti?ke Pule. Ponosni smo to nas u tom smislu prepoznaje i visokoobrazovna institucija poput Sveu?ilita Jurja Dobrile.

Svakodnevica se u antici uvelike razlikovala od suvremenog ubrzanog ivota, a ako vas upravo o tome zanima neto vie, Dani antike Pula Superiorvm manifestacija je na kojoj moete prona?i odgovore, i  to jednostavno oputenom etnjom kroz centar grada.

Zaljubljenici u antiku na festivalu ?e kroz kratke crtice do?arati svakodnevlje starih rimskih stanovnika bogatih patricija, ali i obi?nog puka, plebejaca.  Lijepe Rimljanke nau?it ?e vas kako izraditi lovorov vijenac, a zanatlije ?e znatieljne uputiti u izradu jo mnotva predmeta koje su stari stanovnici grada svakoga dana izra?ivali i koristili. 

S obzirom na to da festival Pula Superiorvm svake godine privla?i brojne turiste bogatim kulturno-zabavnim programom, i ove godine Dani antike imaju podrku Turisti?ke zajednice Grada Pule. Upravo ?e se u njihovom prostoru na Forumu, kao dio izlobeno-galerijskog dijela festivala, uprili?iti izloba fotografija pulskih autora koji ve? dvanaest godina za redom neumorno biljee nae doga?aje na ?emu smo im, naravno, neizmjerno zahvalni jer jedna slika govori tisu?u rije?i.

Tema izlobe je festival Pula Superiorvm, a "Retrospektiva pulskih fotografa" ?e prikazati najzanimljivije doga?aje, ljude, predstave, koncerte, posjetitelje, legionare, gladijatore i atraktivne borbe, kostimografiju i ostale najkarakteristi?nije detalje s proteklih Dana antike.

Stari Rimljani ujutro su jeli ientaculum, prandium u podne, a cena je slijedila u ve?ernjim satima. Kako bi do?arali okuse i mirise anti?kih vremena, 12. Dani antike Pula Superiorum osigurali su gastro kutak s jelovnikom anti?kih receptura i delicija. Tipi?na jela i napitci privla?e i danas specifi?nim okusima i mirisima Mediterana. Laurus nobilis, Mentha pulegium, med u vinu pa ?ak i ruine latice zamirisat ?e Forumom kao za?ini cjelokupnog doivljaja oivljavanja anti?ke povijesti Pule. 

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj