• Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Uvjerite se svojim očima u stegu i zahtjevnost rimske vojske.
 • Pula Superiorvm 2019
  Pula Superiorvm 2019 Prisustvujte okršajima popularnih antičkih boraca u izvornom okruženju - pulskom amfiteatru.

legionar-closeup

Dobrodoli na Pula Superiorvm 2019.

Ovogodinji festival je 18. po redu i nadamo se da ?e vas odueviti kao i svake godine.

ribbon-banner

 

Peta po redu humanitarna modna revija "Svi smo mi jednaki"ove se godine odrava u sklopu naeg festivala, Dani antike Pula Superiorvm. Glavni organizator revije je Modna agencija Tijara, prva i jedina modna agencija u Hrvatskoj koja nudi te?aj manekenstva za djecu s teko?ama u razvoju, koja program ostvaruje u suradnji sa kolom za odgoj i obrazovanje Pula te ove godine i naom podrkom. Modnu reviju kao manekeni nose djeca s teko?ama u razvoju u cilju socijalizacije, osvje?ivanja javnosti o mogu?nostima i potrebama te doprinosa osoba s teko?ama drutvenom ivotu i zajednici. Djeci je pruena prilika za predstavljanje svojih kvaliteta, interesa i ambicija s obzirom da smo svi, unato? razli?itostima, u jednakoj koli?ini eljni ostvarivanja svojih elja.

U anti?koj varijanti odvit ?e se i tradicionalni uvodni program revije. Kao pretprogram svake se godine odrava Na kafeli? s Irenom. Irena je bliska prijateljica sudionika revije. Bila je osoba koja je potakla Tijaru na svoj rad, osoba koja je nosila sve modne revije i dobila manekensku diplomu. Svake godine Na kafeli?u se, uz razgovor stru?njaka, prolazi kroz teme jednakosti i razli?itosti.

Smisao revije nije u?iti djecu luksuzu prilikom ure?ivanja, ve? osnovama higijene te mogu?nostima odabira koje ima svaka druga mlada djevojka ili mladi?. Kao potpora projektu u etnju pistom redovito se uklju?uju i poznate osobeiz javnog ivota.Proteklih godina bili su to: Veljko Ostoji?, Bojan Jambroi?, Vera Radolovi?, Boris Mileti?, Ivan Jakov?i?, Stipe Drvi, Neno Belan, Tusta, Bojan umonja, Roberta Razzi, Todor, Barbara Munjas, Vesna Nei?-Rui?, Lidija Percan, Ronald Braus, Franko Krajcar, Marijan Jeleni?, Elio Pisak, Vlado Maruin, Igor Galo, Eko Bajrami i brojni drugi.

Pratite nas na stranici www.pulasuperiorum.com i uskoro doznajte ostale detalje i prije svega tko ?e se na modnoj pisti pridruiti odjeven u togu. Iznena?enja ne?e manjkati!

Festival je orijentiran na kostimirane zabave, multimedijalne sadraje, degustacije anti?ke kuhinje i sajam autohtonih proizvoda, anti?ke sportove i zanate, specijalizirane muzejske i galerijske postave, poseban filmski i kazalini program, glazbu i edukaciju najmla?eg uzrasta kroz zabavne programe i impresivna borba gladijatora. Posebno moramo istaknuti rad s djecama i s vrti?ima kroz dje?ji defile, dje?je igre i radionice i dje?ja izloba. Prole godine smo imali preko 5.000 posjetitelja po danu i preko 400 djeca. Ove godine o?ekujemo cca 1.000 djeca i preko 200 djeca u dje?jem defile-u.

PULA SUPERIORVM 10. DANI ANTIKE U BROJKAMA

Smjetajni kapaciteti, broj obrazovnih institucija, prikazi dolazaka i no?enja stranih i doma?ih gostiju bitne su statisti?ke brojke koje pruaju uvid u posje?enost klastera Pula_Medulin i njegovom potencijalu koji se direktno odraava na posje?enost Pula Superiorvm Dani Antike.

Na podru?ju junog clustera Istarskog poluotoka po?etkom 6. mjeseca boravio je preko 11.000 gostiju koji su ostvarili preko 52.000 no?enja. Uz zajedni?ku marketinku kampaniju s hotelskom ku?om Arenaturist te uz prodaju paket aranmana preko turisti?ke agencije Illustris d.o.o. iz Pule i internetskim stranicama www.pulasuperiorum.com i s ostalim agencijama, ove je godine manifestaciju posjetilo je preko 5.000 tisu?a ljudi po danu, tj. cca 15.000 ljudi od kojih je njih preko 1.200 posjetilo veliki spektakl u pulskoj Areni borba gladijatora koja je odrana u subotu 9.06.2012.

U dogovoru s vrti?ima, preko 400 maliana iz dje?jih vrti?a Pule i okolice sudjelovalo je na radionicama i posjetilo Dane Antike, te u dje?jem defile-u je sudjelovalo preko 70 djece (polovica kostimirane) u planu je imati 200 kostimiranih maliana za 2013.

Na sajmu autohtonih proizvoda sudjelovalo je 30 izlaga?a iz cijele Hrvatske.

Ove godine smo imali preko 250 kostiminarih sudionika i vie od 70 raznih privatnih i javnih institucija, organizacija, obrtnika, udruga, umjetnika i poduze?a koji su sudjelovali u realizaciji samog programa.

 

PULA SUPERIORVM ima za cilj uklju?iti to atraktivnije sadraje na najbitnijim povijesnim lokacijama u Puli i povezati ih u jedinstvenu programsku cjelinu. Dvodnevne programske aktivnosti koji se odvijaju na svim lokacijama koje su usko povezane s gradom i rimskom razdobljem (Arheoloki muzej, Arena, Portarata i Forum). Program tematski zahvata raznolike ciljne skupine, od najmla?ih do najstarijih generacija, razli?itih profesionalnih orijentacija to jam?i visoku posje?enost i uklju?ivanje mnogih interesnih subjekata.

Festival je orijentiran na kostimirane zabave, glazbenih i scenskih programa, degustacije anti?ke kuhinje i autohtonih proizvoda, anti?ke sportove i zanate, specijalizirane muzejske i galerijske postave, poseban filmski i kazalini program, glazbu i edukaciju najmla?eg uzrasta kroz zabavne programe.

Pula Superiorum Dani Antike je kulturuloka edukativna turisti?ka i zabavna manifestacija koja valorizira i zatiti destinaciju i njezinu okolinu i produuje turisti?ku sezonu.

Vie o festivalu i njegovim ljepotama moete vidjeti na: www.pulasuperiorum.co 

Uz omiljeni anti?ki napitak mulsum (vino s medom), kostimirane zabave i oputenu atmosferu, pozivamo Vas da nam se pridruite kako bi Pula, tijekom festivalskih dana, postala prava anti?ka pozornica!

Kao to smo ve? u nekoliko navrata pisali, tijekom ovogodinjih 11. dana antike zaista ?ete uivati svim svojim ?ulima. Jedno od takvih doga?anja koje nikako ne smijete propustiti bit ?e i tematska modna revija koju su za Vas osmislili polaznici Interdisciplinarnog studija Kulture i turizma Sveu?ilita Jurja Dobrile u Puli, Odjela za ekonomiju dr. Mijo Mirkovi? u suradnji s pulskim modnim kreatorom Uroom Raguom.
Anti?ki modni performans pod nazivom " Boice " utjelovit ?e poznate Puljanke dananjice, daju?i modnom izri?aju neku novu dimenziju i veli?aju?i misti?nost rimskih boica.
Svakako nam se pridruite 08. lipnja 2012. godine na Portarati s po?etkom u 21 i 30 sati, gdje ?ete u prekrasnom anti?kom ambijentu zasigurno uivati u ljepoti rimskih boica i raskoi njihovih kreacija.

asterix-and-obelixKao to znamo, na najmla?ima svijet ostaje i zato ih treba neprestano educirati i u?initi im ivot ljepim, sretnijim i bogatijim. Organizatori 11. dana antike, vo?eni tom milju i u suradnji s pulskim Kinom Valli organizirali su ove godine besplatan program u gradskom kinu za polaznike pulskih vrti?a i osnovnih kola. Tijekom ?etiri dana, od 07. do 10. lipnja 2012. godine, s po?etkom u 11.00 sati, djeca ?e mo?i uivati u dugometranim animiranim filmovima o Asterixu i Oberlix, najpoznatijim i najhrabrijim Galima koji su Rimljanima, na smijean i matovit na?in, prouzro?ili niz neugodnosti i uzrokovali pregrt glavobolja. Stoga, draga djeco, ali i svi vi u kojima jo uvijek ?u?i zaigrano i sretno dijete, svakako posjetite Kino Valli i podrite Gale u njihovoj borbi protiv Cezara. 

Kontaktirajte nas

Prijava za novinare

PS Novosti

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum

Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum Dani antike - Pula Svperiorvm, Forum
Festival antike - Pula Svperiorvm, odgovor je na potrebu za stvaranjem prepoznatljivog glazbeno-scenskog, edukativnog doga?aja koji ?e svima koji to ele pribliiti izrazito vrijedan dio tri tisu?ljetne...
Saznaj više...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Lokacije

1

Forum

Forum (tal.Piazza Foro) je sredinji gradski trg, ?ija povijest zapo?inje osnutkom rimske kolonije Pole. 

2

Portarata

Portarata (lat. Porta Aurata ili Aurea Zlatna vrata) je gradski trg koji se nalazi s june strane Giardina i na po?etku Ulice Sergijevaca, a krasi samo sredite Pule. 

3

ArenaAmfiteatar u Puli ili pulska Arena najve?i je i najsa?uvaniji spomenik anti?kog graditeljstva u Hrvatskoj